dini
  DUALAR
 

 
     
DUA  MÜ'MİNİN  SİLAHIDIR

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 

DUA ETMENİN USUL VE ÂDABI

    Duâ, Ruhun gıdası, kalbin nuru, ibâdetlerin özüdür. Duâ, ızdırapların, maddî ve manevî dertlerin şifa kaynağıdır. Duâ, ümit ve huzur menbaıdır. Yaşama aşkını dirilten bir rahmettir. Duâ, hayrı çeker, belâ ve zararı defeder.

Duâ, insanı belâdan korur, inmiş ve inecek musîbetlere karşı bir kal­kandır. Belâların etkisini azaltır, Allah'ın kaderini hafifletir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v): "Duâ, rahmet kapılarının anahtarı, mü'minin silâhı, dinin direğidir. Duâ, ibadettir, ibâdetin özüdür buyur­maktadır

Duâ, mutlaka kabul olunacak bir ibâdettir. Ancak duayı Peygamberi­mizin yaptığı ve bildirdiği şu şartlara uygun olarak yapmak lâzımdır:

  - Vücud, helal kazançla alınmış, helal gıdalarla beslenmelidir.

  - Abdestli olmalı, Kıbleye yönelinmeli ve eller semâya açılmalıdır

  - Duaya eûzü-besmele, Allah'a hamd ve Peygamberimize salât ve se­lâm İle başlanmalıdır.'

  -  Zulümler terkedilmeli ve tövbe edilmelidir.

  - Günahı gerektirecek isteklerde bulunulmamalı ve acele edilmemeli­dir. Zîra, Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle müjdelemektedir: "Yeryüzünde Allah'a duâ eden her bir mü'minin Allah (c.c) (ya duasını kabul ederek) ona istediğini verir. Ya da isteğine eş değerde olacak bir kötülüğü ondan giderir. Veyahut âhirette karşılığını bulur... Duâ eden, duasının ya­rarını ya hayatında, ya da âhirette muhakkak görür.

   - Duâ ihlasla ve İsrarla yapılmalıdır. Zira; Resûlüllah (s.a.v.) üçer de­fa duasını tekrar ederdi.

   - Diğer müslümanların aleyhine ve zararına isteklerde bulunulmamalıdır. Ailesine, çolukçocuğuna ve malına beddua etmemelidir.

   -  İslama aykırı isteklerde bulunulmamalıdır.

   - Duâ esnasında bağınp çağırmamalı ve zoraki edebî sanat gösterile­rinde bulunulmamalıdır. Baş göğe dikilmemeli, Allah'a yalvarman, O'ndan korkarak ve umarak duâ edilmelidir. Ölüden, tekkeden, türbeden velîden değil bizzat Allah'tan istenmelidir.

   - Beş vakit farz namazın ardından yapılacak duâ ile gece yarısından sonra (seher vakti) yapılacak duâ müstecap olacak duaların başındadır.

   - Ezanla farz namaz için getirilen ikâmetler arasında yapılan dualar, makbul dualardır.

   -  Namazda secdede iken yapılan dualar, makbul dualardır.

   -  Cuma günü yapılan dualar, makbul dualardır.

   - Ramazan geceleri, Ramazan ve Kurban bayramları geceleri, Mîraç, Berât ve Kadîr geceleri de duaların daha çok makbul olduğu vakitlerdir.

   - Mazlumun bedduası, misafirin duası ve ana-babanın çocuğuna du­ası makbul dualardır.

   - Hastanın, oruçlunun iftar vaktindeki duası, ihramlının duası ve bir müslümanın diğer müslüman, kardeşine gıyabında yaptığı dualar makbul dualardır.

   - Kim, musibet, ve şiddet zamanında duasının kabul edilmesini se­verse, genişlik zamanında çok duâ etmelidir.

   - Peygamberlerden ve ashaptan nakledilen dualarla duâ edilmelidir.

   - Yukardaki şartlardan sonra yapacağı duanın mutlaka kabul oluna­cağı inancıyla canı gönülden, ihlasla duâ edilmelidir. Dalgın ve ne istedi­ğini bilmeyen bir kalble duâ edilmemelidir.

   - Duaya başlarken olduğu gibi, bitirirken de Allah'a hamd ve resu­lüne salât ve selâm ile bitirilmelidir.

   -  Duâ sonunda âmin diyerek eller yüze sürülmelidir.

Yukarıdaki izah ettiğimiz şekilde duâ edildiğinde Cenabı Hak, isteye­nin, duâ edenin ve kendisine yalvaranın duasını kabul edeceğini Kur'am Kerim'in Bakara Suresinin 186. Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. ayetinde açıkça beyan etmektedir.

Kul, kendisine en yakın olarak Allah'ı bulmalı ve hiç unutmamalıdır...

Duanın kabulü ve Allah'ın rızasını almak için, hayatımızı İslam'a göre düzenlemeli ve yaşamalıyız ki, Allah'tan istemeye yüzümüz olsun...

     Fıkıh âlimlerinin, hadis âlimlerinin, önceki âlimlerle sonraki âlimlerin çoğunluğunun görüşüne göre duâ etmek müstâhabdır. Allah Telalâ şöyle buyurmuştur: (Rabbınız buyurdu ki, bana duâ edip isteyin, kabul edip size vereyim.) mümin 60

Yine Allah Tealâ

     (Yalvararak ve gizlice Rabbinize duâ edin) buyurmuştur.]araf 55

İmam Ebu Hamid El-Gaza!î İhya'sında şöyle demiştir: Duanın edebleri şunlardır.                                                                                                                                                                                                                               - Arefe gününü, ramazan ayını ve cuma gününü, gece­nin son üçte birini ve seher vakitlerini, şerefli zamanlar oldukları için göz­etleyip seçmektir.

      - Bazı halleri fırsat bilip o hallerde duâ etmektir. Secde halinde, orduların karşılaşması zamanında, yağmur yağarken, namaz ikametinde ve ondan sonra duâ etmek gibi... Ben derim ki, kalbin yumuşaklığı halinde.

    - Kıbleye yönelmek, iki eli kaldırmak ve duâ sonunda elleri yüze sürmek.

    -  Gizli ve aşikâr arasında sesi alçak tutmak.

Beşincisi: Taşkınlık haline dönüşen zorlama davranışlar yapmamaktır. En iyisi, Peygamber ve ashabından nakledilen duaları yapmaktır.

    -  Yalvarmak, iç huzuru duymak ve korkmaktır. Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:

"Bütün peygamberler hayırlara koşarlar, umarak ve korkarak bize duâ ederlerdi. Bize karşı da teslimiyet içinde itaatkârdırlar.

Yine Allah Tealâ şöyle buyurmuştur: "Yalvararak ve gizlice Rabbinize duâ edin".araf 55

    -  Kesinlikle istemek ve duanın kabul edildiğine inanmak, iste­ğinin kabulünü doğrulamak. Bunun delilleri çoktur ve meşhurdur. Süf-yan İbni Uyeyne (Allah ona rahmet etsin) şöyle demiştir: Sizden hiç biri­nizi, kendi için bildiği günahı, duâ etmekten asla alıkoymasın; çünkü Al­lah Tealâ mahlûkatın en kötüsü olan İblis'in:

"Rabbim, insanlar dirilecekleri güne (kıyamete) kadar bana mühlet ver. Allah buyurdu: Sen mühlet verilenlerdensin." duasını kabul etmiştir.

    -  Duada ısrar etmek ve üç defa tekrarlamaktır. Duanın kabu­lünü acele istememektir.

    -  Allah Tealâ'mn ismini anarak duaya başlamaktır. Ben de­rim ki, Allah Tealâ'ya hamd ve senada bulunduktan sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e salât getirmek ve yine böyle başlangıçta ol­duğu gibi aynen duayı tamamlamak.

    -  Bu en önemlisidir ve duanın kabul edilmesinde esas ve asıl olandır. O da tevbe etmek, zulmü terk etmek ve Allah Tealâ'ya yönel­mektir.

Duanın Faydası ve Önemi:

Gazali şöyle demiştir; eğer sorulursa; Allah'ın takdir ettiği hüküm geri çevrilmeyeceğine göre, duanın faydası nedir? Bil ki, Belâyı duâ ile geri çevirmek de kader cümiesindendir. Duâ, belânın geri çevrilmesi için ve rahmetin bulunması için bir sebebdir. Kalkanın, silâhı geri çevirmeye, su­yun, yeryüzünde nebatîn çıkmasına sebeb olması gibi. Duâ ile belâ da böy­ledir. Silâhı taşımamak, kaza ve kaderi itiraf etmenin şartından değildir. Allah Tealâ, şöyle buyurmuştur: "(Mü'minler) tedbirlerini alsınlar, silahlarını takınsınlar. nisa102                                                                                                                     Böylece Allah Tealâ işi takdir etti ve sebebini de takdir etmiştir. Duada söylediği­miz faydalar vardır. Anlattığımız fayda da kalb huzuru ve ihtiyaçtır. Bu iki haslet ibâdetin ve marifetin başıdır. Allah en iyisini bilendir.

Duada Elleri Kaldırmak Sonra Onları Yüze Sürmek

 Ömer İbnü'I-Hattab'dan (Radiyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki: "Resûlüliah Sallallahu Aleyhi ve Sellem duada ellerini kaldırdığı za­man, onları yüzüne sürmeden indirmezdi ebu davut

TÜRKÇE HATİM (MEVLİD) DUASI

     Ya Rabbi! Senin rızanı umarak burada toplandık, huzuruna geldik,boynumuzu büktük, ellerimizi açtık, sen ellerimizi boş çevirme .

    Ya Rabbi! okuduğumuz hatmi (mevlidi şerifi) kerimi dergahı uluhiyetinde kabul eyle. Kur’an-ın her harfi için bizlere sevap yaz. Kur’an-ı okurken yaptığımız hataları bağışla. tam okumuş gibi say.

     Kur’an-ı kalbimizde, kabrimizde nur eyle. Bizleri kur’an-ın hükümlerine riayet eden kullarından eyle. Cennet yolumuzu kur’an nuruyla aydınlat bizleri kur’an hürmetine rahmet denizine at.

     Ya Rabbi! Dünyanın sıkıntılarıyla, günahlarıyla bunalan ruhlarımızı, kararan kalplerimizi , kur’an ile huzura kavuştur. Bizi senin ve Resulünün aşkıyla coştur. aşkın ki bizler için kurtuluştur. Aşkınla kalplerimizi coştur.

    Ya Rabbi! nefislerimize zulmettik, sana isyan ettik, emrettiklerinden gafil olduk, eğer bizleri rahmetinle bağışlamazsan, bize acımazsan, bizler dünyada da ahirette de hüsrana uğrayanlardan oluruz. Ya rabbi! Bizleri hüsrana uğrayanlardan eyleme. Bize ceza emrini söyleme.

    Ya Rabbi! Şu ana gelinceye kadar ellerimizden, ayaklarımızdan, gözlerimizden, kulaklarımızdan ve sair diğer azalarımızdan bilerek veya bilmeyerek kelimeyi küfür şirk isyan ve hata meydana geldiyse biz onların hepsine tevbe ettik pişman olduk bir daha yapmayacağımıza bütün varlığımızla söz veriyoruz. Ya Rabbi! Beşer acizdir ayakları doğru yoldan kayar, hidayette reşatda senin elindedir. bizi daima doğru yolunda tut. Şeytanın kalbimize girip bizi saptırmasına izin verme. Zikrinle kalplerimizi cilalandır.

     Ya Rabbi! bizleri sevgili Resulünün bayrağı altında toplanan mes’ud kullarının içerisine kat. Resulünün yanında cennete girmeyi, mübarek cemalini görmeyi, evliyaya hemcivar olmayı, murada ermeyi bizlere nasib eyle.   Ya Rabbi! Bize dünyada ve ahrette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

   Ya Rabbi! Zillet içerisinde yüzen  Müslümanları tekrar izzetine kavuştur. Ya Rabbi! Çoluk çocuğumuzun kalbine İslam nurunu, kur’an hidayetini sok. bütün soyumuzu islama ve kur’an-a bağlı insanlar eyle. cümlemizi Müslüman olarak yaşat Müslüman olarak ruhunu teslim edenlerden eyle. Ya Rabbi! bizi islamdan ayırmak isteyen ve islamın nurunu söndürmek isteyenlere fırsat verme. Ya Rabbi! Bize yetecek kadar rızık çokça ilim, ölmezden önce tövbe, öldükten sonra cennet nasip eyle.

   Ya Rabbi! Sen affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affeyle. Ey lutufları gizli olan rabbimiz! Bizi korktuklarımızdan emin umduklarımıza nail eyle. Ya Rabbi! İki cihan güneşi sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) hürmetine Müslümanların kalplerindeki her türlü ayrılık tohumlarını gider. Bizi ashabı kiram gibi birbirini seven kullarından eyle.

     Ey bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allah’ım! Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle; hastalarımıza şifa; dertlilerimize deva, borçlarımızı ödemek imkanı ver. Din ve dünya işlerimizi islah eyle

    Allah’ım! Vermiş olduğun nimetlerin elimizden çıkmasından, sağlık ve dirliğimizin bozulmasından, beklenmedik felaketlerden ve gazabının her türlüsünden ancak Sana sığınırız. Biz, aciz kullarının dualarını kabul eyle

   Yâ Rabbi! Bize, küfre açık kapı bırakmayan eksiksiz bir iman nasip eyle. Allah’ım! Bizi, yolunu şaşıran ve şaşırtanlardan değil, hidayete eren ve hidayete eriştiren kullarından eyle.

   Yâ Rabbi! Bizleri, iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında hemen pişman olup Sen’den afv dileyen seçkin kullarından eyle. Allah’ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı bağışla, çok bol olan rahmetini bizlerden esirgeme.                             Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret’te de azabından muhafaza eyle.

   Allah'ım! Bizi dirlik ve doğruluk üzere yaşat, aramızdaki sevgi bağlarını güçlendir, kalblerimizi ayni görüş ve düşünüş halkası içinde birleştir. Dinden, imandan, doğruluktan, Sana ibadet ve taatdan ayırma

   Ya Rabbi! Okuduğumuz hatmi (mevlidi) şeriften hâsıl olan sevabı yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) mübarek ruhlarına hediye eyledik kabul eyle. Bütün Peygamberlerin ruhuna evladlarının, zevcelerinin, torunlarının, ashabının, müctehid imamların, evliyayi kiramın, Salihlerin,  bizlere kuranı okutup islamı sevdiren hocalarımızın ve bütün inanan erkek ve kadın müslümanların ruhlarına, özellikle bu hatmi (mevlidi) şerifin niyetine okunduğu kimselerin ruhlarına v e burada bulunan cemaatin ve geçmişlerinin ruhuna hibe eyledik. Vasıl eyle

Allah’ım! Bizlerden eksiksiz ibadet ve tâat bekliyorsun. Bunlara, ancak Senin sonsuz yardımınla sahip olabiliriz. Öyle ise; bize, Senin hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz ibadet ve tâatde bulunma imkanını bahşeyle! 

    Allah’ım Son nefes de, ölümün aklı baştan gideren acılarından bizi koru. "La ilahe illâllah Muhammedün Resûlüllah" Ve "Eşhedü en la ilahe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh" diyerek, ruhumuzu teslim etmemizi nasib eyle     Ya Rabbi! Kuran-ı azimüşşan hürmetine bütün geçmişlerimizin günahlarını bağışla. Dualarımızı kabul eyle!  ÂMİN 

                 

            

Muharrem Ayının Birinci ve Onuncu Günleri Okunacak Duâ
 

Her kim Muharrem ayının birinci ve onuncu Aşû-ra günleri sabahleyin üç kere bu duâyı okursa Allah Zü'l-celâl Hazretleri'nin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharrem ayına kadar cemî' belâlardan emîn ve muhafaza buyuracağı rivâyet olunmaktadır.

 
Muharrem Ayı ve Aşure Günü


"Şehrullahi'l-Muharrem" olarak meşhur olan, yani "Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

Allah'ın ayı, günü ve yılı olmaz, ancak Allah'ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz tarafından bu şekilde ifade edilmiştir.
Âşura Günü ise Muharrem'in 10. günüdür. Âşura Gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde Cenâb-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır. Bu günlerde oruç tutmak çok faziletlidir.
Hicrî Senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Âşura Günüdür. Muharrem ayının diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, Âşura Gününün de diğer günler içinde daha mübarek ve bereketli bir konumu bulunmaktadır.
Âşura Gününün Allah katında da çok seçkin bir yerinin olduğunu Fecr Sûresinin ikinci âyeti olan "On geceye yemin olsun" ifâdelerinin tefsirinden öğrenmekteyiz.
Bazı tefsirlerimizde bu on gecenin Muharrem'in Âşurasine kadar geçen gece olduğu beyan edilmektedir.(1)

 
Hicri yılbaşı gecesi

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselam, miladi 571’de 20 Nisana rastlayan, Rebiul-evvel ayının on ikinci Pazartesi sabahı, Mekke’de doğdu. 622’de Mekke’den Medine’ye hicret etti. 20 Eylül Pazartesi günü, Medine’nin Kuba köyüne geldi. Bu tarih Müslümanların Şemsi yılbaşı oldu. O yılın Muharrem ayının birinci günü de, Kameri yıl başı oldu. Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların kameri yılbaşı gecesidir.

Bu geceyi ihya etmeli ve saygı göstermeli. Saygı göstermek, günah işlememekle olur. Zilhiccenin son günü ve Muharremin birinci günü oruç tutan, o yılın tamamını oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Bir hadis-i şerifte, (Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur) buyuruldu.

 
Aşure günü oruç tutmak

 

Aşure gününün içinde bulunduğu ayın adı Muharremdir. Bu ay Hicri takvimin başı olmakla önem kazanmıştır. Bunun yanında, bazı tarihî olaylara mahzar olmakla da ayrı bir özellik kazanmıştır. Dört haram/muhtereme aylardan biri olarak da eskiden beri bir ayrıcalığa sahiptir. Hz. Aişe’nin bildirdiğine göre, Hz. Peygamberin Ramazandan sonra en çok oruç tuttuğu bir ay olarak da bilinir.

Müslim’in rivayetine göre Hz peygamber (a.s.m) “Ramazan ayından sonra oruç için en faziletli ay Muharrem ayıdır” (Müslim, Sıyam, 202-203) diye buyurmuştur.

Aşure gününün orucu kendisinden önceki bir yılın günahlarına kefaret olacağına dair rivayetler de vardır.


Aşure ile ilgili bir ayet yoktur. Ancak Tevbe Suresinin 36. ayetinde ayrıcalıklı olarak söz konusu edilen haram/muhterem dört aylardan biri de Muharrem ayıdır.

 
AŞÛRÂ

Kamerî ayların ilki olan Muharrem'in onuncu günü. Âşûre günü adını alan bu günde oruç tutulurdu. Âşûre orucu denen bu oruç, İslâm'dan önce Araplar'ca bilinirdi. Âşûre kelimesinin İbrânice aşûr'dan geldiği ve o günde Araplar'ın oruç tuttuğu dikkate alınırsa, kelimenin bütün Sâmî diller arasında ortak bir kelime olduğu anlaşılır. (Buhârî, es-Savm, 1; Umdetü'l-Kârî fi Şerhi Sahîhi'l-Buhârî, V, 351) Bu kelime Yahudîler'de büyük keffâret günü için kullanılmıştır. (Tevrat, Levililer, 16, 29 vd.) Hz. Peygamber Medîne'ye geldiği zaman Yahudiler'in Âşûre günü oruç tuttuklarını gördü ve bunun ne orucu olduğunu sordu. Cevap olarak şöyle dediler:

 
Duanız Olmasa Ne Ehemmiyetiniz Var?

Yani, "Ey insalar! Duânız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?" meâlindeki âyetin beş nüktesini dinle.

BİRİNCİ NÜKTE

Dua bir sırr-ı azîm-i ubudiyettir. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir. Çok yerlerde zikrettiğimiz gibi, dua üç nevidir.

Birinci nevi dua: İstidat lisanıyladır ki, bütün hububat, tohumlar, lisan-ı istidatla Fâtır-ı Hakîme dua ederler ki, "Senin nukuş-u esmânı mufassal göstermek için bize neşvünemâ ver. Küçük hakikatimizi sümbülle ve ağacın büyük hakikatine çevir."
HAYIRLI EŞ VE EVLAT İÇİN

Hayırlı Eş ve Evlat Duası PDF Yazdır E-posta

.

 

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

 

 

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

 

ANLAMI: "Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir."(Furkan,25/74)

 

 

 

 

Salât-ı Tefriciye PDF Yazdır E-posta
 
 

İmamı Kurtubî Hazretleri şöyle buyurmuş: “Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için “Salât-i Tefriciye”yi (4444) defa okuyup, bu mübarek Salâtü Selâm ile Yüce Peygamberimizi vesile edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, o kulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir sebeb yaratır ve ona muradını verir.”

 

salati tefriciye

Latin harfleri ile:

“Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

DUANIN manası

“Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”

Duayı arapça olarak okumanızı tavsiye ederiz.

Gerçekten inanarak yapılmış bir duanın kabul olmayacağını kim söyleyebilir

 

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

 

ANLAMI:“Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.” (Saffât, 100)

Birbirimize dua edelim!
Irak’ta yetişen velîlerden “Mimşâd-ı Dîneverî” hazretleri, bir gün sevdiklerine; - Birbirimize dua edelim, buyurdu. Âlimin ve garibin duası makbuldür.
- Nasıl dua edelim? dediler.
- En güzel dua, “Allah senden râzı olsun!” demektir.
Ve ekledi:
- Allahü teâlâ, kıyamet günü herkese; “Nasıl yaptın?” değil, “Niçin yaptın?” diye soracaktır.
- Niçin yaptın mı?
- Evet. Yâni “Ne niyetle yaptın?” diyecektir. Onun için her işimizi “Allah için” yapmaya bakalım.
Şöyle devam etti:
- Müminleri Allah için seviniz. Çünkü âhirette, birbirini Allah için seven Müslümanlara azab yapılmayacaktır. Mümin kimdir, biliyor musunuz?
- Kimdir efendim?
- Mümin, kimseye yük olmayan, herkesin yükünü çeken, güler yüzlü insan demektir.
Üç büyük düşman
Bir gün de sohbetinde;
- Şeytan, nefis ve kötü arkadaşın zararından kurtulmak isteyen, “ilmihal” okusun, buyurdu. Çünkü İslâmiyeti bilmeden bir yere varılamaz.
Ve ekledi:
- Büyüklerimiz; “Dînini bilmeyenin, dîni yoktur” buyurmuşlardır.
Melekler imrenir
Bir gün de talebelerine;
- Bir araya geldiğinizde İslâmiyetten konuşun. Yahut bir “ilmihal kitabı” okuyun.
Ve ilave etti:
- Allah rızası için üç beş kişi bir araya gelir de Allahtan ve Peygamberden bahsederlerse, gökteki melekler onlara imrenirler.
En büyük nîmet
Bir gün de sohbetinde;
- Kardeşlerim, nîmet ne kadar büyükse, şükür de o kadar çok olmalıdır, buyurdu.
- En büyük nîmet nedir? dediler.
- “Doğru îman” sahibi olmaktır. Ölümden sonra sonsuz bir hayat var. Orası için hazırlanın.
- Nasıl hazırlanalım efendim?
- Allahü teâlânın dînini öğrenin. Bize ne emretmiş? Neyi yasak eylemiş? Bunları öğrenip, gereğini yapın ki, en iyi hazırlık budur işte.
 

ÖZLÜ BİR DUA

Ya Rabbi!

Eğer imanıma bir şüphe girmiş ben de ondan tövbe etmemişsem ihlasla derim ki : Allah'tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!

Eğer bilmeden Müslümanlığıma küfür karıştırmışsam, derim ki: Allah birdir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!

Eğer Allah'ı birlememe şirk girmişse, ben de bunun farkında değilsem ihlasla derim

 
 
 
 

KUR'AN-I KERİM'DEKİ ŞİFA AYETLERİ

Mü'minler zümresinin göğüslerini ferahlandırsın. (Tevbe-14)

Gönüllerde olan dertlere bir şifa, Mü'minler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. (Yunus-57)

Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli şerbet çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. İşte bunda da tefekkür edecek bir zümre için elbette ayetler vardır. (Nahl-69)

Biz Kur'an'dan Mü'minler için şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. (İsra-82)

 
 
 
 

BİR DİLEĞİ OLANIN OKUYACAĞI DUA

(Namazdan Sonra Okunur)

Kullarını bağışlayan ve onlara cömert olan Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Hamd, alemlerin Rabbı olan Allah'adır. Ya Rabbi; senin rahmetini, mağfiretinin büyüklüğünü dilerim. Bütün günahlardan ve kötülüklerden beni koru. Bütün iyiliklere de beni yönelt. Bağışlanmamış günahımı bırakma ya Rabbi! Sıkıntılarımı gider, rızana uygun olan bütün isteklerim

 
 
 
 

YATAĞA UZANIRKEN

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) yatağına girdiği zaman elini (sağ elini) yanağının altına kordu. Sonra şöyle buyururdu:

"Allahumme kıni azabeke yevme teb'asu ibadeke"

"Allahım! Kullarını dirilteceği gün beni azabından koru"

(İbni Mace, hd: 3877)

 
 
 
 

SIKINTI SIRASINDA OKUNACAK DUA

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) sıkıntı ve meşakkat olduğunda şu zikri yapardı:

"Halim, Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ben azametli Arş'ın Rabbı olan Allah'ı tesbih(noksanlıklardan tenzih) ederim. Ben yedi göğü Rabbı ve güzel Arş'ın Rabbı olan Allah'ı tesbih ederim."

(Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbni Mace, hd: 3883)

 
 
 
 

EBUL VEFA HZ.'NİN DUASI

Ya Allah!

Dünya ve ahirette karşılaşacağım her bir korku için 'lailaheillallah' ı,

Her keder ve üzüntü için 'maşa'allah'ı,

Her bir nimet için 'elhamdulillah'ı,

Hayret verici her şey için 'subhanallah'ı,

Her bir günah için 'estağfirullah'ı,

Her darlık için 'hasbiyallah'ı,

Her musibet için 'inna lillahi ve inna ileyhi raciun'u,

Her bir kaza ve kader için 'tevekkeltu alellah'ı

Her

 
 
 
 

YOLCULUKTAN DÖNÜŞTE OKUNACAK DUA

Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Tekdir, hiçbir ortağı yoktur. Mülk O'na aittir. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Dönüyoruz, tevbe ediyoruz, ibadetimizde daimiz, Rabbimize hamdediyoruz. Allah Teala vadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş ve tek başına (aleyhimize toplanmış olan) grupları dağıtmıştır.

 
 
 
 

UYUMADAN ÖNCE OKUNACAK DUA

Allahım; yüzümü sana çevirdim. Bütün işlerimi sana havale ettim. Bütün varlığımı sana bağladım. Korkularım ve arzularım başkasına değil, ancak Sanadır ve Sendedir. Sığınışım ve yalvarışım Sanadır. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.

 
 
 
 

PEYGAMBERİMİZİN (sallallahu aleyhi ve sellem) HZ. AİŞE'YE ÖĞRETTİĞİ DUA

Allahım! Sen affedicisin, affı da seversin, beni affet!

 
 
 
 

SIKINTILARA KARŞI OKUNACAK DUA

Esirgeyen ve bağışlayan. Ey esirgeyen, bağışlayan, koruyan ve seven Allah'ım. Bütün mahlûkatın kalplerini bana doğru çevir. Ey Cebrail, bütün ruhani , ulvi ve sufli tabakasının Rahman ve Rahim olan Allah'ın hakkı için onlara ,işittir ve itaat ettir. Rauf ve Atuf hakkı hürmetine, Melik hakkı hürmetine, arşı ala hakkı hürmetine duamızı kabul et ve bütün yaratılmışların kalplerini bana çevir.

 
 
 
 

ÖLÜM ANINDA SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Ya Allah, ateşin fitnesinden ve azabından sana sığınıyorum. Kabrin fitnesinden ve azabından sana sığınıyorum. Zenginliğin fitnesinden ve azabından sana sığınıyorum. Mesih Deccal'ın fitnesinden ve azabından sana sığınıyorum.

 
 
 
 

CENNET KAPISINI AÇAN DUA

Ya Allah, sen benim Rabbimsin. Senden gayrı hiçbir ilah yoktur. Ben senin kulunum, gücüm yettikçe senin ahdin ve vaadin üzerindeyim. İşlediğim şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Bana olan nimetlerini de, günahlarımı da itiraf ediyorum. Artık beni yarlığayıver. Şu bir gerçektir ki: günahları senden başka yarlığayacak yoktur.

Bu duanın faydası:

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bu duayla ilgili şu müjdeyi vermiştir:

 
 
 
 

İMAM-I AZAM'IN DUASI

O yüceler yücesine isyan ettim. Günahlar içine düştüm. Biliyorum yapmamam gerekirdi. O gerçek bir sahiptir. O terbiye edendir. O çok merhametli olandır. O bağışlayandır. Allah her şeye gücü yetendir ve kul muhtaç oldukça çokça verendir. Ey Mennan olan Rabbim! İstemeden de veren sensin, kul sıkışmasa da veren sensin. Ey beni yaratan! Bak senin için gözlerim yaşarıyor. Senin için ağlıyorum. Sen de tevbemi kabul et. Hatalarımı bağışla. Ya Rabbi… isyanıml

 
 
 
 

SEYYİDUL İSTİĞFAR DUASI

Allahım! Sen Rabbımsın. Senden başka ilah yoktur. Sen beni yarattın. Ben senin kulunum. Sana verdiğim söz üzereyim. Gücüm yettiğince emrindeyim. Yaptığım kötü şeylerden sana sığınırım. Bana verdiğin nimetini anarım. Günahımı itiraf edip sana sığınırım. Şunu bilirim! Senden başka günahları bağışlayan yoktur.

 
 
 
 

PEYGAMBERİMİZ'İN KIZI HZ. FATIMA'YA FAKİRLİĞE KARŞI ÖĞRETTİĞİ DUA

Ey 7 kat göğün ve büyük arşın sahibi olan Allahım! Bizim Rabbimiz! Her şeyin Rabbı olan Yüce Allah! Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i indiren, taneyi ve çekirdeği yarıp çıkaran Yüce Rabbım! Alnından tutup hesaba çekeceğin her şeyin şerrinden sana sığınırım Ya Rabbi! Sen öyle Evvelsin ki, senden evvel hiç kimse yoktur. Sen öyle Ahirsin ki, senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen öylesine açıkta ve görünür

 
 
 
 

Muharrem Ayında Okunacak Dua

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla....

Hamd,alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsusutur.Salatu SelamdaPeygamber Efendimize,ehl-i beytineve bütün ashabına olsun.

Ey Rabbim, sen Ebedî, Ezelî, Hayy, Kerîm, Hannân, Mennânsın.

Bu aelen, yeni bir yıldır.

Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum.

Ve içimde,bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum.

 
 


 
                                                                  MUHİTTİN
                                                                                            

                                                                                          KOVAYÇİN.

 

 

 

DUÂ

İsLaM ÇoK GüZeL
 

 
  Bugün 18 ziyaretçi (74 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=